Previous
Next
 • Persianten
 • Persianten
 • Persianten
 • Persianten
 • Persianten
 • Persianten
 • Persianten
محصولات
دوربین ها
دوربین ها
تقویت کننده ها
 تقویت کننده ها
وایر لس
وایر لس
مسدود کننده ها
مسدود کننده ها
repeater-booster-amplifier 24Dbm
repeater-booster-amplifier 24Dbm
آنتن 10- 11 dBi عمودی پلاریزاسیون مولتی باند کاتراین آلمان -Dual-band Panel Vertical Polarization
آنتن 10- 11 dBi عمودی پلاریزاسیون مولتی باند کاتراین آلمان -Dual-band Panel Vertical Polarization
آنتن امنی دایرکشنال 11dBi باند1800 پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
آنتن امنی دایرکشنال 11dBi باند1800 پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل باند2100 AnyTone 3G Mobile UMTS Repeater for Car AT4800
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل باند2100 AnyTone 3G Mobile UMTS Repeater for Car AT4800
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link S23-S30DB-band selective
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link S23-S30DB-band selective
Rf repeater
Rf repeater
آنتن داخلی 7 dBi مولتی باند دایرکشنال پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Indoor Multi-band Directional Antenna Vertical Polarization
آنتن داخلی 7 dBi مولتی باند دایرکشنال پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Indoor Multi-band Directional Antenna Vertical Polarization
آنتن امنی دایرکشنال 11dBi باند2100پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
آنتن امنی دایرکشنال 11dBi باند2100پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل باند2100 3G repeater AT6000
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل باند2100 3G repeater AT6000
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link S23-S30-TB-band selective
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link S23-S30-TB-band selective
GSM980 home repeater
GSM980 home repeater
آنتن داخلی 2in7 مولتی باند دایرکشنال دوآل پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان band Directional Antenna Vertical Dual Polarization Indoor Multi
آنتن داخلی 2in7 مولتی باند دایرکشنال دوآل پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان band Directional Antenna Vertical Dual Polarization Indoor Multi
آنتن امنی دایرکشنال 11dBi باند 2500-2700پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
آنتن امنی دایرکشنال 11dBi باند 2500-2700پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل باند2100 AnyTone 3G Signal Booster AT6100
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل باند2100 AnyTone 3G Signal Booster AT6100
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link S33-S37-DB-band selective
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link S33-S37-DB-band selective
signal_booster_S15_TB
signal_booster_S15_TB
آنتن داخلی dBi 2 مولتی باند امنی پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Indoor Multi band Omni Antenna Vertical Polarization
آنتن داخلی dBi 2 مولتی باند امنی پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Indoor Multi band Omni Antenna Vertical Polarization
آنتن سیمپوله امنی دوآل پلاریزاسیون 5dBiکاتراین آلمان Omni Simpole Antenna Dual Polarization
آنتن سیمپوله امنی دوآل پلاریزاسیون 5dBiکاتراین آلمان Omni Simpole Antenna Dual Polarization
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل باند2100 3G Signal Amplifier AnyTone AT6200
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل باند2100 3G Signal Amplifier AnyTone AT6200
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link S33-S43-band selective
 تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link S33-S43-band selective
PhoneBooster0004
PhoneBooster0004
آنتن داخلی dBi 2 مولتی باند امنی پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمانB Indoor Multi band Omni Antenna Vertical Polarization
آنتن داخلی dBi 2 مولتی باند امنی پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمانB  Indoor Multi band Omni Antenna Vertical Polarization
تقویت کننده های Outdoor شرکت acetech با توان های مختلف
تقویت کننده های Outdoor شرکت acetech با توان های مختلف
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل باند2100 3G Reception Amplifier Nikrans NS1000 3G
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل باند2100 3G Reception Amplifier Nikrans NS1000 3G
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link DF10-DF20-digital
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link DF10-DF20-digital
Rf.repeater900
Rf.repeater900
آنتن داخلی dBi 2 مولتی باند امنی پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان C Indoor Multi band Omni Antenna Vertical Polarization
آنتن داخلی dBi 2 مولتی باند امنی پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان C  Indoor Multi band Omni Antenna Vertical Polarization
تقویت کننده های indoor شرکت acetech با توان های مختلف
تقویت کننده های indoor شرکت acetech با توان های مختلف
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل باند2100 UMTS booster Nikrans NS2500
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل باند2100 UMTS booster Nikrans NS2500
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link DF23-DF30-DF33-FD43-digital
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link DF23-DF30-DF33-FD43-digital
Pico Repeater GSM900
Pico Repeater GSM900
آنتن داخلی dBi 2 دو باند امنی دایرکشنال پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Indoor Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
آنتن داخلی dBi 2 دو باند امنی دایرکشنال پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Indoor Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
تقویت کننده Channel Selective باند 900Mhz 10 وات مدل RX9123 شرکت Comba تحت لیسانس آمریکا
تقویت کننده Channel Selective باند 900Mhz 10 وات مدل RX9123 شرکت Comba تحت لیسانس آمریکا
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل باند2100 3G repeater Nikrans NS5000
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل باند2100 3G repeater Nikrans NS5000
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link DS10-DS20--DS23-DS30-digital
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link DS10-DS20--DS23-DS30-digital
dual band repeater
dual band repeater
آنتن داخلی dBi 2 مولتی باند امنی دایرکشنال پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Indoor Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
آنتن داخلی dBi 2 مولتی باند امنی دایرکشنال پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان  Indoor Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
تقویت کننده Band Selective باند 900Mhz 20 وات مدل RX9139 شرکت Comba تحت لیسانس آمریکا
تقویت کننده Band Selective باند 900Mhz 20 وات مدل RX9139 شرکت Comba تحت لیسانس آمریکا
AnyTone WiFi Booster PA400
AnyTone WiFi Booster PA400
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link DS10-DS20TB-DS23-DS30TB-digital
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link DS10-DS20TB-DS23-DS30TB-digital
frequency shift
frequency shift
آنتن داخلی dBi 2 مولتی باند امنی دو آل پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان band Omni Antenna Dual Polarization Indoor Multi
آنتن داخلی dBi 2 مولتی باند امنی دو آل پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان  band Omni Antenna Dual Polarization Indoor Multi
تقویت کننده Band Selective باند 1800 Mhz 20 وات مدل RX1839 شرکت Comba تحت لیسانس آمریکا
تقویت کننده Band Selective باند 1800 Mhz 20 وات مدل RX1839 شرکت Comba تحت لیسانس آمریکا
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل دوباند Dual band signal amplifier AT4100 GD
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل دوباند Dual band signal amplifier AT4100 GD
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link DS23-DS30DB-DS33-DS40DB-digital
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link DS23-DS30DB-DS33-DS40DB-digital
directional antenna
directional antenna
آنتن داخلی dBi 2 مولتی باند امنی دو آل پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان B band Omni Antenna Dual Polarization Indoor Multi
آنتن داخلی dBi 2 مولتی باند امنی دو آل پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان B  band Omni Antenna Dual Polarization Indoor Multi
Mobile Phone Signal Repeater AnyTone AT400
Mobile Phone Signal Repeater AnyTone AT400
دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند Dual band cell phone repeater AT6000 GD
دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند Dual band cell phone repeater AT6000 GD
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link DS33-DS40TB--digital
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link DS33-DS40TB--digital
yagi antenna
yagi antenna
آنتن داخلی و خارجی dBi 2 دو باند پلاریزاسیون عمودی امنی دایرکشنال کاتراین آلمان Omnidirectional Antenna Vertical Polarization Indoor and Outdoor use
آنتن داخلی و خارجی dBi 2 دو باند پلاریزاسیون عمودی امنی دایرکشنال کاتراین آلمان Omnidirectional Antenna Vertical Polarization Indoor and Outdoor use
GSM Signal Amplifier AnyTone AT400 Turbo
GSM Signal Amplifier AnyTone AT400 Turbo
دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند GSM Mobile Repeater AnyTone AT6100GD
دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند GSM Mobile Repeater AnyTone AT6100GD
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link DS33-DS43-DS10-DS20DB-digital
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link DS33-DS43-DS10-DS20DB-digital
panel antenna
panel antenna
آنتن داخلی و خارجی dBi 2 مولتی باند پلاریزاسیون عمودی امنی کاتراین آلمان Dual band Omni Antenna Vertical Polarization Indoor and Outdoor use
آنتن داخلی و خارجی dBi 2 مولتی باند پلاریزاسیون عمودی امنی کاتراین آلمان Dual band Omni Antenna Vertical Polarization Indoor and Outdoor use
AnyTone Mobile GSM Repeater for Car AT408
AnyTone Mobile GSM Repeater for Car AT408
دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند Dual Band Wireless Repeater AT6200GD
دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند Dual Band Wireless Repeater AT6200GD
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10B-DB-Wide band
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10B-DB-Wide band
parabolic antenna
parabolic antenna
آنتن دایرکشنال امنی dBi 2 تک باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
آنتن دایرکشنال امنی dBi 2 تک باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
GSM Signal Booster AnyTone AT500
GSM Signal Booster AnyTone AT500
دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند Dualband GSM Signal Repeater MA1000GD
دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند Dualband GSM Signal Repeater MA1000GD
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10B-F20B-Wide band
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10B-F20B-Wide band
wall antenna
wall antenna
آنتن دایرکشنال امنی dBi 2تک باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
آنتن دایرکشنال امنی dBi 2تک باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
Mobile Phone Signal Booster АТ600 Turbo
Mobile Phone Signal Booster АТ600 Turbo
دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند Dualband GSM cellular repeater Nikrans NS2500 GD
دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند Dualband GSM cellular repeater Nikrans NS2500 GD
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10-DB-Wide band
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10-DB-Wide band
omni antenna
omni antenna
آنتن دایرکشنال امنی 5dBi تک باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
آنتن دایرکشنال امنی 5dBi تک باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان  Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
Amplifier For Cell Phone AnyTone AT608
Amplifier For Cell Phone AnyTone AT608
دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند GSM Signal Amplifier NS5000 GD
دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند GSM Signal Amplifier NS5000 GD
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10F-Wide band
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10F-Wide band
آنتن 10.8-11-11.2 dBi عمودی پلاریزاسیون مولتی باند لگاریتمی کاتراین آلمان Logarithmic Periodic Vertical Polarization
آنتن 10.8-11-11.2 dBi عمودی پلاریزاسیون مولتی باند لگاریتمی کاتراین آلمان Logarithmic Periodic Vertical Polarization
آنتن دایرکشنال امنی 8dBi تک باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
آنتن دایرکشنال امنی 8dBi تک باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان  Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
Cellular Signal Booster AnyTone AT700
Cellular Signal Booster AnyTone AT700
دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند Dual Band Сell Phone Repeater Nikrans NS500 GD
دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند Dual Band Сell Phone Repeater Nikrans NS500 GD
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10-F20-Wide band
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10-F20-Wide band
آنتن 16.5 dbi عمودی پلاریزاسیون باند900MHz کاتراین آلمان .. Panel Vertical Polarization
آنتن 16.5 dbi عمودی پلاریزاسیون باند900MHz کاتراین آلمان .. Panel Vertical Polarization
آنتن دایرکشنال امنی 11dBi تک باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
آنتن دایرکشنال امنی 11dBi تک باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان  Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
Cellular Signal Booster AnyTone AT800
Cellular Signal Booster AnyTone AT800
دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند Dual band Amplifier AT4100 GW
دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند Dual band Amplifier AT4100 GW
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10-F20TB-Wide band
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10-F20TB-Wide band
آنتن پنل 17.8 / 18.0 / 18.4 dBi عمودی پلاریزاسیون کاتراین آلمان Panel Vertical Polarization (باند 900 MHz)
آنتن پنل 17.8 / 18.0 / 18.4 dBi عمودی پلاریزاسیون کاتراین آلمان Panel Vertical Polarization (باند 900 MHz)
آنتن دایرکشنال امنی 11dBi تک باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان B Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
آنتن دایرکشنال امنی 11dBi تک باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان B Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
Cell Phone Signal Amplifier AT800 Turbo
Cell Phone Signal Amplifier AT800 Turbo
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link OMC-band selective
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link OMC-band selective
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10-F20TB-Wide band
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10-F20TB-Wide band
آنتن 7.5dBi عمودی پلاریزاسیون پنل کاتراین آلمان Panel Vertical Polarization (باند 900 MHz)
آنتن 7.5dBi عمودی پلاریزاسیون پنل کاتراین آلمان Panel Vertical Polarization (باند 900 MHz)
آنتن دایرکشنال امنی 11dBi تک باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان C Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
آنتن دایرکشنال امنی 11dBi تک باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان C Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
Phone Signal Booster Nikrans NS2500
Phone Signal Booster Nikrans NS2500
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link OMT-band selective
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link OMT-band selective
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10F-DB-Wide band
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10F-DB-Wide band
آنتن 16.6 / 16.7 / 17.0 dBi عمودی پلاریزاسیون کاتراین آلمان Panel Vertical Polarization (باند 900 MHz)
آنتن 16.6 / 16.7 / 17.0 dBi عمودی پلاریزاسیون کاتراین آلمان Panel Vertical Polarization (باند 900 MHz)
آنتن دایرکشنال امنی 10.5 dBi تک باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
آنتن دایرکشنال امنی 10.5 dBi تک باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Omnidirectional Antenna Vertical Polarization
Cellular Amplifier Nikrans NS5000
Cellular Amplifier Nikrans NS5000
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link S10-20TB-band selective
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link S10-20TB-band selective
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10FTB-Wide band
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F10FTB-Wide band
آنتن 18.5 dBi عمودی پلاریزاسیون مولتی باند کاتراین آلمان Multi-band Antenna Vertical
آنتن 18.5 dBi عمودی پلاریزاسیون مولتی باند کاتراین آلمان Multi-band Antenna Vertical
آنتن امنی 8/9dBi دوباند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Dual-band Omni Antenna Vertical Polarization
آنتن امنی  8/9dBi دوباند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Dual-band Omni Antenna Vertical Polarization
Amplifier For Mobile Phone AnyTone AT6000D
Amplifier For Mobile Phone AnyTone AT6000D
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link S10-S20-band selective
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link S10-S20-band selective
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F15DB-F20-DB-Wide band
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F15DB-F20-DB-Wide band
آنتن 13-14-15.5 dBi پلاریزاسیون مولتی باند یاگی کاتراین آلمان Yagi Multi-band Antenna Dual Polarization
آنتن 13-14-15.5 dBi پلاریزاسیون مولتی باند یاگی کاتراین آلمان Yagi Multi-band Antenna Dual Polarization
آنتن امنی dBi 9/10 دوباند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Dual-band Omni Antenna Vertical Polarization
آنتن امنی dBi 9/10 دوباند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Dual-band Omni Antenna Vertical Polarization
Mobile Phone Repeater AnyTone AT6200D
Mobile Phone Repeater AnyTone AT6200D
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link S10-S20-DB-band selective
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link S10-S20-DB-band selective
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F27-F30-Wide band
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link F27-F30-Wide band
آنتن 5 - 5.5 - 6.5 dBi عمودی پلاریزاسیون مولتی باند بی دایرکشنال کاتراین آلمان Multi-band Bidirectional Antenna Vertical Polarization
آنتن 5 - 5.5 - 6.5 dBi عمودی پلاریزاسیون مولتی باند بی دایرکشنال کاتراین آلمان Multi-band Bidirectional Antenna Vertical Polarization
آنتن امنی dBi2 مولتی باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Multi-band Omni Antenna Vertical Polarization
آنتن امنی dBi2  مولتی باند پلاریزاسیون عمودی کاتراین آلمان Multi-band Omni Antenna Vertical Polarization
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل باند2100 AnyTone 3G Wireless Signal Booster AT4000
دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل باند2100 AnyTone 3G Wireless Signal Booster AT4000
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link S23-S30-band selective
تقویت کننده موبایل سیگنال لینک Signal Link S23-S30-band selective
تقویت کننده تک باند شرکت Lintratek KW20A-GSM-LCD GSM980
تقویت کننده تک باند شرکت Lintratek KW20A-GSM-LCD GSM980
آنتن 7dBi عمودی پلاریزاسیون مولتی باند کاتراین آلمان-Dual-band Panel Vertical Polarization
آنتن 7dBi عمودی پلاریزاسیون مولتی باند کاتراین آلمان-Dual-band Panel Vertical Polarization

برخی از مشتریان ما

ahjهمراه اولهمراه اولهمراه اولایرانسل

اطلاعات تماس دفتر آلمان

 • Mülenstraße 27 , 38678 Clausthal-Zellerfeld , Deutschland

 • 004917687841203
 • info@persianten.com

اطلاعات تماس دفتر مرکزی

 • تهران، میدان پونک، خیابان کربلایی احمد(اردیبهشت) پلاک 13، واحد 2 غربی
 • 44629374
  26407269
  44148892
  44952789


  مدیریت: 09126727034
 • info@persianten.com